Projects

We grow thanks to support from the European Union & the National Centre for Research and Development.

Projekt: Prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny.

Cel: Celem strategicznym projektu jest uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej – ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej. Efektem będzie opracowanie dokumentacji technologicznej ogniwa.

Wartość projektu: 34 615 532,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 503 650,82 PLN

Czas realizacji: 01/09/2015 – 29/11/2020

Project: Research and Development works aimed at achieving the world’s first ultra-thin solar cells based on perovskites printed on flexible surface with the electronic inkjet method.

Goal: The strategic goal of the project is to obtain a prototype of a new product on a global scale – a perovskite cell ready for implementation in industrial production. The result will be the development of the technical documentation of the cell.

Project value: 34 615 532,70 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund: 25 503 650,82 PLN

Duration: 01/09/2015 – 29/11/2020

Projekt: Stworzenie prototypu ultra-cienkiej i elastycznej maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych do zasilania autonomicznych platform bezzałogowych, a także szeregu urządzeń elektronicznych w warunkach polowych.

Cel: Celem głównym projektu jest stworzenie prototypu ultra-cienkiej, elastycznej i odpornej na warunki atmosferyczne maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych, która będzie pełniła funkcję banku energii w głównej mierze dla sił specjalnych, jednostek specjalnych, komandosów.

Wartość projektu: 5 655 000,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 555 000,00 PLN

Czas realizacji: 21/12/2016 – 29/04/2021

Project: Building a prototype of an ultra-thin and flexible photovoltaic mat on the base of perovskite technology of solar cells to power autonomous platforms unmanned aerial vehicles, as well as a number of electronic devices in field conditions.

Goal: The main goal of the project is to create an ultra-thin prototype, flexible and weather-resistant mats photovoltaic technology based on perovskite solar cell technology, which will act as the energy bank in the main measure for special forces, special units, commandos.

Project value: 5 655 000,00 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund: 5 555 000,00 PLN

Duration: 21/12/2016 – 20/04/2021

Projekt: Prace badawczo rozwojowe nad transparentną, elastyczną elektrodą o właściwościach barierowych do zastosowań w optoelektronice.

Cel: Celem strategicznym projektu jest uzyskanie folii barierowej wraz z elektrodą przewodzącą. Efektem projektu będzie ekonomiczne rozwiązanie w konkurencyjnej cenie o wysokim potencjale oddziaływania na przemysł elastycznej elektroniki.

Wartość projektu: 13 627 289,68 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 590 636,94 PLN

Czas realizacji: 02/04/2017 – 30/09/2022

Project: Research and development on transparent, flexible electrode with barrier properties for applications in optoelectronics.

Goal: The strategic goal of the project is to obtain a barrier film together with a conducting electrode. The effect of the project will be an economical solution at a competitive price with high potential impact on the flexible electronics industry.

Project value: 13 627 289,68 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund: 9 590 636,94 PLN

Duration: 02/04/2017 – 30/09/2022

Projekt: Półprzezroczyste jednozłączowe ogniwa fotowoltaiczne i wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV.

Cel: Celem strategicznym projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowych produktów opartych na technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Efektem projektu będą produkty o unikalnych funkcjonalnościach, które nie są dostępne obecnie na rynku, tj. wysoka efektywność przy niskich kosztach, półprzezroczystość, elastyczność, ultralekkość, nowoczesny design i pozytywny wpływ na środowisko.

Wartość projektu: 12 827 824,64 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 651 543,77 PLN

Czas realizacji: 01/11/2017 – 30/04/2022

Project: Semi-transparent single junctions and highly efficient opaque tandem photovoltaics based on perovskite materials for BIPV and BAPV applications.

Goal: The strategic goal of the project is to develop and commercialize new products based on perovskite solar cell technology. The effect of the project will be products with unique functionalities that are not currently available on the market, i.e. high efficiency at low cost, translucency, flexibility, ultra-lightness, modern design and a positive impact on the environment.

Project value: 12 827 824,64 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund: 9 651 543,77 PLN

Duration: 01/11/2017 – 30/04/2022

Projekt: Rozwój perowskitów celem ich rzeczywistego wykorzystania w praktyce [MAESTRO]

Cel: Projekt MAESTRO jest międzysektorową oraz multidyscyplinarną siecią współpracy, skupiającą się na półprzewodnikach perowskitowych. Projekt wygeneruje nowe umiejętności, wiedzę oraz innowacje w obszarze wykorzystania materiałów perowskitowych w energii solarnej oraz efektywnym oświetleniu, poprzez stworzenie możliwości wykorzystania perowskitów w praktyce w ramach jednolitego podejścia.

Wartość projektu: 3 852 446,40 €

Wartość dofinansowania: 215 137,44 €

Czas realizacji: 01/11/2017 – 30/04/2022

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy grantowej Marie Skłodowska-Curie nr 764787.

Project: MAking pErovskiteS TRuly explOitable [MAESTRO]

Goal: MAESTRO is an intersectoral and multidisciplinary network focusing on perovskite semiconductors. The project will generate new skills, knowledge and innovation in the field of perovskite materials in solar power and efficient lighting through establishing exploitation paths for perovskite devices in an integrated unitary approach.

Project value: 3 852 446,40 €

Funding value: 215 137,44 €

Duration: 01/11/2017 – 30/04/2022

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764787.

logo MAESTRO
H2020 logo
KE H2020 logo

Wydajne struktury i procesy dla niezawodnych perowskitowych modułów słonecznych [ESPResSo]

Cel: Projekt ESPResSo ma na celu doprowadzenie nowej hybrydowej organiczno-nieorganicznej technologii opartej na perowskitowych ogniwach słonecznych (PSC) do kolejnego poziomu dojrzałości. Celem jest przeniesienie tego bezprecedensowego postępu z poziomu ogniwa na skalowalną, stabilną i tanią technologię na poziomie modułów.

Wartość projektu: 5 412 657,50 €

Wartość dofinansowania: 460 000,00 €

Czas realizacji: 01/04/2018 – 30/09/2021

Projekt ESPResSO otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Innowacji Horyzont 2020, w ramach konkursu Konkurencyjna Energia Niskoemisyjna na podstawie umowy grantowej nr 764047.

Project: Efficient Structures and Processes for Reliable Perovskite Solar Modules [ESPResSo]

Goal: ESPResSo-project aims to bring the novel emerging hybrid organic-inorganic perovskite-based solar cell (PSC) technology to its next maturity level. The target is to transfer this unprecedented progress from its cell level into a scalable, stable, low-cost technology on module level.

Project value: 5 412 657,50 €

Funding value: 460 000,00 €

Duration: 01/04/2018 – 30/09/2021

ESPResSo project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under topic Competitive Low Carbon Energy, grant agreement No 764047.

H2020 logo
KE H2020 logo

Projekt: Ochrona własności przemysłowej wynalazku z zakresu syntezy chemicznej związków w Saule Sp. z o.o.

Cel: zapewnienie prawnej ochrony wynalazku – nowej metody syntezy chemicznej związków, wykorzystywanych jako jeden z elementów produkcji ogniw PV, w krajach i regionach o największym potencjalne uruchomienia konkurencyjnej produkcji i eksportu.

Wartość projektu: 650 998,00 PLN

Wartość dofinansowania: 271 150,00 PLN

Czas realizacji: 01/03/2019 – 31/12/2023

Project: Protection of industrial property of invention of synthesis of chemical compounds in Saule Sp. z o.o.

Goal: providing the legal protection for the invention- new method of chemical synthesis of compounds used in the PV module manufacturing- in countries and regions with the biggest potential for production and export.

Project value: 650 998,00 PLN

Funding value: 271 150,00 PLN

Duration: 01/03/2019 – 31/12/2023

logotypy-  SYNTEZA i CARBON

Projekt: Ochrona własności przemysłowej wynalazku z zakresu architektury PSC w Saule Sp. z o.o.

Cel: zapewnienie prawnej ochrony wynalazku – nowej architektury ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów, w krajach i regionach o największym potencjalne uruchomienia konkurencyjnej produkcji i eksportu.

Wartość projektu: 524 180,00 PLN

Wartość dofinansowania: 221 150,00 PLN

Czas realizacji: 01/03/2019 – 31/12/2023

Project: Protection of industrial property of invention of PSC architecture in Saule Sp. z o.o.

Goal: providing the legal protection for the invention- new perovskite solar cell architecture- in countries and regions with the biggest potential for production and export.

Project value: 524 180,00 PLN

Funding value: 221 150,00 PLN

Duration: 01/03/2019 – 31/12/2023

logotypy-  SYNTEZA i CARBON

Projekt: Wysoce zaawansowana modularna integracja izolacji, zasilania i magazynowania dla budynków niemieszkalnych [POWERSKIN]

Cel: W ramach projektu opracowane i rozbudowane zostanie ekoinnowacyjne, ekonomiczne i inteligentne rozwiązanie materiałowe wykorzystywane do renowacji istniejących systemów fasadowych o podwójnej powłoce, z zaawansowanymi zintegrowanymi ścianami osłonowymi. Rozwiązanie w sposób inteligentny będzie integrować niespotykane dotąd wysoce innowacyjne izolacje i technologie energii odnawialnej, z przełomowymi właściwościami, opartymi na nanopreparowanych VIP, PCM oraz elastycznych, cienkich, szklanych, perowskitowych ogniwach słonecznych i wielofunkcyjnych nanostrukturalnych powłokach.

Koordynowane przez Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 partnerów, wśród których oprócz Saule Sp. z o.o. należy wymienić: raunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Research Institute, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

Wartość projektu: 5 918 955,00 €

Wartość dofinansowania: 374 375,00 €

Czas realizacji: 01/10/2019 – 30/09/2023

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage for non-residential buildings [POWERSKIN]

Goal: Project will develop and scale-up eco-innovation, cost effective and smart material solution to renovate existing facade systems of both double skin and advanced integrated curtain walls. It will smart integrate unprecedented highly innovative insulations and renewable energy technologies, with breakthrough features based on nano-formulated VIP, PCM, flexible thin glass perovskite solar cells and multi-functional nano-enabled coatings.

Lead by Instituto Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia international consortium consist of 14 partners, which beyond Saule Sp. z o.o. are: Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Research Institute, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

 


Project value: 5 918 955,00 €

Funding value: 374 375,00 €

Duration: 01/10/2019 – 30/09/2023 (tbc)

The project is implemented within the framework of Horizon 2020 Programme.

POWERSKIN+ project logo
H2020 logo
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Drukowanie w technologii drop-on-demand elastycznych urządzeń optoelektronicznych i fotowoltaicznych z zastosowaniem bezołowiowych halogenkowych materiałów perowskitowych [DROP-IT]

Cel: Celem tego projektu badawczo-rozwojowego jest połączenie zagadnień z zakresu optoelektroniki i fotoniki z wykorzystaniem technologii druku strumieniowego typu ink-jet i eksplorację olbrzymiego potencjału bezołowiowych materiałów perowskitowych.

Międzynarodowe konsorcjum projektu tworzy 8 jednostek, wśród których, oprócz Saule Sp. z o.o., znajdują się: Universitat de Valencia (koordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Research Institute, Avantama AG.

Wartość projektu: 3 461 344,00 €

Wartość dofinansowania: 220 000,00 €

Czas realizacji: 01/11/2019 – 30/04/2023

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: DRop-on demand flexible Optoelectronics & Photovoltaics by means of Lead-Free halide perovskITes [DROP-IT]

Goal: The aim of this research and innovation project is to combine optoelectronics and photonics in a single flexible drop-on demand inkjet technology platform by means of exploiting the enormous potential of lead-free perovskite (LFT) materials.

Project international consortium consist of 8 partners, which beyond Saule Sp. z o.o. are: Universitat de Valencia (Coordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Research Institute, Avantama AG.

Project value: 3 461 344,00 €

Funding value: 220 000,00 €

Duration: 01/11/2019 – 30/04/2023

The project is implemented within the framework of Horizon 2020 Programme.

DROP-IT project logo
H2020 logo
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Drukowanie ultracienkich, elastycznych ogniw słonecznych perowskitowych i ich komercyjne zastosowanie [PIPER]

Cel: przeprowadzenie rynkowego, finansowego i technologicznego studium wykonalności innowacji Saule S. A. na różnych rynkach w UE i USA: budownictwo, motoryzacja, aeronautyka, fotowoltaika, armia, elektronika użytkowa. Na podstawie wyników tego projektu zostanie opracowana szczegółowa strategia wejścia na wybrane, wymienione, rynki.

Wartość projektu: 71 429,00 €

Wartość dofinansowania: 50 000,00 €

Czas realizacji: 01/12/2019 – 31/05/2020

Project: PrInting of Ultra-Thin, Flexible PERovskite Solar Cells and its Commercial Application

Goal: conducting market, financial and technological study of innovation feasibility of Saule S. A. on various markets in EU and USA, such as: civil engineering, automotive, aeronautics, photovoltaics, military and consumer electronics. Basing on the project results, a detailed strategy of entering the selected, mentioned markets will be developed.

Project value: 71 429,00 €

Funding value: 50 000,00 €

Duration: 01/12/2019 – 31/05/2020

H2020 logo
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Wysokowydajne ogniwa słoneczne perowskitowe do zastosowań w warunkach słabego oświetlenia.

Cel: opracowanie elastycznych urządzeń z ogniwami słonecznymi zaprojektowanych w oparciu o ścisłą kontrolę pasma wzbronionego, zapewniających wysoce wydajną absorpcję światła w pomieszczeniach o niskiej intensywności naświetlenia. Projektowanie ogniw będzie polegało na ich dostosowaniu do spełnienia wymagań dla różnych wewnętrznych źródeł światła (w-LED, świetlówka, lampy sodowe), by zasilić urządzenia o niskim zużyciu energii (np. IoT – Internet przedmiotów).

Wartość projektu: 19 698 150,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 715 390,00 PLN

Czas realizacji: 01/06/2020 – 31/10/2023

 

Project: High performance perovskite solar cells for applications in low light condition.

Goal: achieving band gap engineered flexible solar cell devices for highly efficient low light intensity indoorlight harvesting, fine-tuned to meet the requirements for various indoor light sources (w-LED, fluorescent tube, sodium discharge lamps) as power supply for low energy consuming devices (e.g. Internet of Things).

Project value: 19 698 150,00 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund: 13 715 390,00 PLN

Duration: 01/06/2020 – 31/10/2023

Projekt: Inteligentne, kinetyczne łamacze światła zintegrowane z fotowoltaiką do zastosowań w obszarze smart building.

Cel: opracowanie produktu w postaci inteligentnego kinetycznego łamacza światła zintegrowanego z fotowoltaiką na bazie perowskitu łączącego funkcję maksymalizacji uzysku energetycznego generowanego z fotowoltaiki umieszczonej na fasadzie budynku oraz minimalizację kosztów związanych z kosztami klimatyzacji.

Wartość projektu: 3 769 985,24 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 698 683,64 PLN

Czas realizacji: 01/06/2021 – 31/10/2023

 

Project: PV-integrated smart kinetic brise soleil for smart building applications.


Goal: develop a product in the form of perovskite-based PV-integrated smart kinetic brise soleil that combine maximised energy yield from façade-integrated PV modules and minimised air-conditioning costs.

Project value: 3 769 985,24 PLN

Contribution of the European Regional Development Fund:  2 698 683,64 PLN

Duration: 01/06/2021 – 31/10/2023

Projekt: Model wielokryteriowej optymalizacji drewnianych powłok kratownicowych według kryteriów strukturalnych i energetycznych [OPTIshell].

Cel: opracowanie holistycznego systemu do projektowania i wielokryteriowej optymalizacji solarnych drewnianych powłok kratownicowych dla zmaksymalizowania wydajności energetycznej przy minimalnym zużyciu materiałów. OPTIshell zademonstruje korzyści stosowania Optymalizacji Projektowania Architektonicznego (oryg. ADO – Architectural Design Optimization) poprzez optymalizację i budowę solarnej konstrukcji zadaszenia z drewna pokrytej modułami perowskitowymi – CarPort 4.0. Rozwój i testowanie optymalizacji wielokryteriowej to jeden z najważniejszych kierunków badań w Optymalizacji Projektowania Architektonicznego, a OPTIshell dostarczy dowodów na ekologiczne i finansowe korzyści płynące z jej zastosowania w praktyce architektoniczno-budowlanej.

Wartość projektu: 137 625,60 €

Wartość dofinansowania: 137 625,60 €

Czas realizacji: 01/03/2022 – 29/02/2024 r.

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach programu Marie Skłodowska-Curie, umowa o grant nr 101033646.

Project: A framework for the multi-objective optimization of timber gridshells under structural and energy-based criteria [OPTIshell].

Goal: development of a holistic framework for the design and multi-criteria optimization of solar timber gridshells to maximize energy efficiency with minimal material use. OPTIshell will demonstrate the benefits of Architectural Design Optimization (ADO) through the optimization and construction of a timber solar canopy structure covered with the perovskite modules – CarPort 4.0. The development and testing of multi-criteria optimization are one of the most important lines of research in Architectural Design Optimization, and OPTIshell will provide evidence of the ecological and financial benefits of using it in the AEC practice.

Project value: 137 625,60 €

Funding value: 137 625,60 €

Duration: 01/03/2022 – 29/02/2024

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Sklodowska-Curie, grant agreement No 101033646.

MSC
eu
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Zrównoważone materiały i procesy produkcyjne do opracowania wysokowydajnych, elastycznych tandemowych perowskitowych modułów fotowoltaicznych o niskim śladzie CO2 [SuPerTandem].

Cel: przyspieszenie przejścia Europy na czystą energię poprzez opracowanie innowacyjnej i wysokosprawnej (>30%) technologii fotowoltaicznej na bazie monolitycznych ogniw tandemowych, wytwarzanych na elastycznych foliach, przy użyciu niskokosztowej technologii perowskitowej. SuPerTandem będzie wykorzystywał i opracowywał zrównoważone i szeroko dostępne perowskitowe związki fotoaktywne, materiały pomocnicze i skalowalne procesy produkcji wielkopowierzchniowej w celu stworzenia nowej, taniej i przyjaznej dla środowiska technologii fotowoltaicznej (PV).

Wartość projektu: 130 375,00 €

Wartość dofinansowania: 130 375,00 €

Czas realizacji: 01/10/2022 – 30/09/2025 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa.

Project: Sustainable materials and manufacturing processes for the development of high efficiency, flexible, all Perovskite Tandem photovoltaic modules with low CO2 footprint [SuPerTandem].

Goal: SuPerTandem will accelerate the European transition to clean energy by developing a scalable, low CO2 footprint photovoltaic technology for highly-efficient (>30%) two-terminal tandem cells and modules based on complementary metal-halide perovskite absorbers. SuPerTandem will use and develop sustainable and earth-abundant perovskite absorber materials, ancillary materials, and scalable large-area manufacturing processes to create a novel low-cost environmental-friendly photovoltaic (PV) technology.

Project value: 130 375,00 €

Funding value: 130 375,00 €

Duration: 01/10/2022 – 30/09/2025

The project is implemented within the framework of the Horizon Europe Programme.

EU
SuperTandem

Projekt: Energia słoneczna do redukcji CO2 w procesie wytwarzania związków C2 przeznaczonych do magazynowania energii [SOREC2].

Cel: opracowanie przełomowej technologii bezpośredniej przemiany światła słonecznego i CO2 w związki chemiczne (m.in. etanol lub etylen), do bezpiecznego magazynowania energii. Kompetencje w zakresie fotoniki, w tym wykorzystanie materiałów perowskitowych, łączone będą z wiedzą w zakresie katalizy do osiągnięcia postawionych celów.

Wartość projektu: 428 125,00 €

Wartość dofinansowania: 428 125,00 €

Czas realizacji: 01/11/2022 – 31/10/2025 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa.

Project: SOlar Energy to power CO2 REduction towards C2 chemicals for energy storage [SOREC2].

Goal: SOREC2 will develop a breakthrough technology for a direct transformation of sunlight and CO2 into chemicals, such as ethanol or ethylene, for a safe energy storage. SOREC2 brings expertise in photonic structure design (for optimal sunlight harvesting) together with expertise in catalysis (to reduce CO2 into products that can store chemical energy or with a high economical interest).

Project value: 428 125,00 €

Funding value: 428 125,00 €

Duration: 01/11/2022 – 31/10/2025

The project is implemented within the framework of the Horizon Europe Programme.

EU
SOREC2

Projekt: Bezdefektowe procesy w kierunku bezodpadowej produkcji [Platform-ZERO].

Cel: ograniczenia wad produkcyjnych w procesie wytwarzania urządzeń fotowoltaicznych, poprzez opracowanie samouczącej się, modułowej i konfigurowalnej platformy monitorowania procesów, która zapewni holistyczną ocenę i kontrolę produkcji, wykorzystując nieniszczące metody kontroli i rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) będą umożliwiać wczesne wykrywanie, korygowanie i/lub zapobieganie krytycznym błędom produkcyjnym.

Wartość projektu:  396 250,00 €

Wartość dofinansowania: 237 750,00 €

Czas realizacji: 01/01/2023 – 31/12/2026 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa. 

Project: Zero-defect manufacturing towards zero-waste [Platform-ZERO].

Goal: Platform-Zero is tackling the challenging issue of reducing PV manufacturing defects through the development of a self-learning, modular and customizable in-line process monitoring platform that provides an in-situ holistic production assessment and control, employing non-destructive inspection methods and industry 4.0. Artificial intelligence (AI)-based tools will allow an early detection, correction and/or prevention of critical production faults.

Project value: 396 250,00 €

Funding value: 237 750,00 €

Duration: 01/01/2023 – 31/12/2026

The project is implemented within the framework of the Horizon Europe Programme.

PL Dofinansowane przez Unię Europejską POS
Platform-Zero

Projekt: Flexible Perovskite Solar Cells with Carbon Electrodes [PEARL].

Cel: Celem projektu PEARL jest wytworzenie elastycznych perowskitowych ogniw słonecznych o wysokiej wydajności (>25%), które będą mogły działać przez długi czas. Jedną z głównych cech opracowanych urządzeń będzie zastosowanie jako jednej z elektrod pasty węglowej, którą można przygotować w niskich temperaturach. Projekt skoncentruje się na metodach produkcji, które będą opłacalne z punktu widzenia przemysłu, skalowalne i przyjazne dla środowiska. W szczególności będziemy pracować nad obniżeniem kosztów produkcji poniżej 0,3 EUR/Wp i minimalizacją emisji < 0,01 kg CO2eq/kWh. Projekt PEARL wniesie wkład we wschodzące rynki fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), fotowoltaiki zintegrowanej z pojazdami (VIPV) oraz Internetu rzeczy (IoT).

Wartość projektu: 400 250,00 €

Wartość dofinansowania: 400 250,00 €

Czas realizacji: 01/10/2023 – 30/09/2026 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa.

Project: Flexible Perovskite Solar Cells with Carbon Electrodes [PEARL].

Goal: The PEARL project aims to make flexible perovskite solar cells of high efficiency (>25 %) that can be operational for an extended time. One of the developed devices; main features will be using a carbon paste, which can be prepared at low temperatures, as one of the electrodes. The project will focus on manufacturing methods that are industrially viable, scalable, and environmentally sound. In particular, we will work towards lowering the production costs below 0.3 EUR/Wp and minimizing emissions < 0.01 kg CO2eq/kWh. The PEARL project will make its contribution to the emerging markets of building integrated photovoltaics (BIPV), vehicle-integrated photovoltaics (VIPV), and the Internet of Things (IoT).

Project value: 400 250,00 €

Funding value: 400 250,00 €

Duration: 01/10/2023 – 30/09/2026

The project is funded by the European Union under the Horizon Europe Programme.

EU

Projekt: High-Efficiency Perovskites on Flexible Substrates for Sustainable Applications [HEPAFLEX].

Cel: Celem projektu HEPAFLEX jest stworzenie wysoce wydajnych, elastycznych ogniw słonecznych, które można dostosować do różnych potrzeb poprzez przeprojektowanie procesu produkcyjnego. Projekt ten poprawi wydajność wielkopowierzchniowych ogniw słonecznych dzięki zastosowaniu metod przyjaznych dla środowiska. Takie podejście wydłuża również żywotność standardowych modułów słonecznych dużej mocy o ponad 25 lat, redukując koszty produkcji i ślad węglowy. Projekt zapewnia także bezpieczeństwo poprzez zastosowanie dodatków wychwytujących ołów oraz uwzględnia metody recyklingu w celu ponownego wykorzystania materiałów. Celem HEPAFLEX jest stworzenie zrównoważonej technologii fotowoltaicznej opartej na produkcji o obiegu zamkniętym, elastyczności, wszechstronności aplikacyjnej, wymianie i recyklingu.

Wartość projektu: 337 673,75 €

Wartość dofinansowania: 337 673,75 €

Czas realizacji: 01/11/2023 – 31/10/2027 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa.

Project: High-Efficiency Perovskites on Flexible Substrates for Sustainable Applications [HEPAFLEX].

Goal: The goal of HEPAFLEX project is to create highly efficient flexible solar cells that can adapt to various needs by redesigning the fabrication process. This project will improve large-area solar cell efficiency by using environmentally friendly methods. This approach also extends the lifespan of standard high-power solar modules by more than 25 years, reducing the cost and environmental footprint of solar power. The project also ensures safety by using lead sequestration additives and includes recycling methods to reuse materials. HEPAFLEX aims to create a sustainable solar technology based on circular manufacturing, flexibility, versatility, replacement, and recycling.

Project value: 337 673,75 €

Funding value: 337 673,75 €

Duration: 01/11/2023 – 31/10/2027

The project is funded by the European Union under the Horizon Europe Programme.

EU