Projects

We grow thanks to support from the European Union & the National Centre for Research and Development.
European Funds, Smart Growth and European Union, European Regional Development Fund - logos
The National Centre for Research and Development logo

Projekt: Wysokowydajne ogniwa słoneczne perowskitowe do zastosowań w warunkach słabego oświetlenia.

Cel: opracowanie elastycznych urządzeń z ogniwami słonecznymi zaprojektowanych w oparciu o ścisłą kontrolę pasma wzbronionego, zapewniających wysoce wydajną absorpcję światła w pomieszczeniach o niskiej intensywności naświetlenia. Projektowanie ogniw będzie polegało na ich dostosowaniu do spełnienia wymagań dla różnych wewnętrznych źródeł światła (w-LED, świetlówka, lampy sodowe), by zasilić urządzenia o niskim zużyciu energii (np. IoT – Internet przedmiotów).

Wartość projektu: 19 698 150,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 715 390,00 zł

Czas realizacji: 01/06/2020 – 31/10/2023

 

Project: High performance perovskite solar cells for applications in low light condition.

Goal: achieving band gap engineered flexible solar cell devices for highly efficient low light intensity indoorlight harvesting, fine-tuned to meet the requirements for various indoor light sources (w-LED, fluorescent tube, sodium discharge lamps) as power supply for low energy consuming devices (e.g. Internet of Things).

Value of the project: 19 698 150,00 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 13 715 390,00 zł

Czas realizacji: 01/06/2020 – 31/10/2023

Projekt: Prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny.

Cel: Celem strategicznym projektu jest uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej – ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej. Efektem będzie opracowanie dokumentacji technologicznej ogniwa.

Wartość projektu: 34 615 532,70 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 503 650,82 zł

Czas realizacji: 1/9/2015 – 29/11/2020

Project: Research and Development works aimed at achieving the world’s first ultra-thin solar cells based on perovskites printed on flexible surface with the electronic inkjet method.

Goal: The strategic goal of the project is to obtain a prototype of a new product on a global scale – a perovskite cell ready for implementation in industrial production. The result will be the development of the technical documentation of the cell.

Value of the project: 34 615 532,7 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 25 503 650,82 zł

Project duration: 1/9/2015 – 29/11/2020

Projekt: Stworzenie prototypu ultra-cienkiej i elastycznej maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych do zasilania autonomicznych platform bezzałogowych, a także szeregu urządzeń elektronicznych w warunkach polowych.

Cel: Celem głównym projektu jest stworzenie prototypu ultra-cienkiej, elastycznej i odpornej na warunki atmosferyczne maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych, która będzie pełniła funkcję banku energii w głównej mierze dla sił specjalnych, jednostek specjalnych, komandosów.

Wartość projektu: 5 655 000 zł

Czas realizacji: 21/12/2016 – 20/12/2019

Project: Building a prototype of an ultra-thin and flexible photovoltaic mat on the base of perovskite technology of solar cells to power autonomous platforms unmanned aerial vehicles, as well as a number of electronic devices in field conditions.

Goal: The main goal of the project is to create an ultra-thin prototype, flexible and weather-resistant mats photovoltaic technology based on perovskite solar cell technology, which will act as the energy bank in the main measure for special forces, special units, commandos.

Value of the project: 5 655 000 zł

Project duration: 21/12/2016 – 20/12/2019

Projekt: Prace badawczo rozwojowe nad transparentną, elastyczną elektrodą o właściwościach barierowych do zastosowań w optoelektronice.

Cel: Celem strategicznym projektu jest uzyskanie folii barierowej wraz z elektrodą przewodzącą. Efektem projektu będzie ekonomiczne rozwiązanie w konkurencyjnej cenie o wysokim potencjale oddziaływania na przemysł elastycznej elektroniki.

Wartość projektu: 13 627 289,68 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 590 636,94 zł

Czas realizacji: 2/4/2017 – 30/09/2022

Project: Research and development on transparent, flexible electrode with barrier properties for applications in optoelectronics.

Goal: The strategic goal of the project is to obtain a barrier film together with a conducting electrode. The effect of the project will be an economical solution at a competitive price with high potential impact on the flexible electronics industry.

Project value: 13 627 289,68 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 13 627 289,68 zł

Project duration: 2/4/2017 – 30/09/2022

Projekt: Półprzezroczyste jednozłączowe ogniwa fotowoltaiczne i wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV.

Cel: Celem strategicznym projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowych produktów opartych na technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Efektem projektu będą produkty o unikalnych funkcjonalnościach, które nie są dostępne obecnie na rynku, tj. wysoka efektywność przy niskich kosztach, półprzezroczystość, elastyczność, ultralekkość, nowoczesny design i pozytywny wpływ na środowisko.

Wartość projektu: 12 827 824,64 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 651 543,77 zł

Czas realizacji: 1/11/2017 – 30/04/2022

Project: Semi-transparent single junctions and highly efficient opaque tandem photovoltaics based on perovskite materials for BIPV and BAPV applications.

Goal: The strategic goal of the project is to develop and commercialize new products based on perovskite solar cell technology. The effect of the project will be products with unique functionalities that are not currently available on the market, i.e. high efficiency at low cost, translucency, flexibility, ultra-lightness, modern design and a positive impact on the environment.

Project value: 12 827 824,64 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 9 651 543,77 zł

Project duration: 1/11/2017 – 30/04/2022

Projekt: Rozwój perowskitów celem ich rzeczywistego wykorzystania w praktyce [MAESTRO]

Cel: Projekt MAESTRO jest międzysektorową oraz multidyscyplinarną siecią współpracy, skupiającą się na półprzewodnikach perowskitowych. Projekt wygeneruje nowe umiejętności, wiedzę oraz innowacje w obszarze wykorzystania materiałów perowskitowych w energii solarnej oraz efektywnym oświetleniu, poprzez stworzenie możliwości wykorzystania perowskitów w praktyce w ramach jednolitego podejścia.

Wartość projektu: 3 852 446,40 €

Czas realizacji projektu: 1/11/2017 – 31/10/2021

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy grantowej Marie Skłodowska-Curie nr 764787.

Project: MAking pErovskiteS TRuly explOitable [MAESTRO]


Goal: MAESTRO is an intersectoral and multidisciplinary network focusing on perovskite semiconductors. The project will generate new skills, knowledge and innovation in the field of perovskite materials in solar power and efficient lighting through establishing exploitation paths for perovskite devices in an integrated unitary approach.


Project value: 3 852 446,40 €

Project duration: 1/11/2017 – 31/10/2021

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764787.

H2020 logo
logo MAESTRO
KE H2020 logo

Wydajne struktury i procesy dla niezawodnych perowskitowych modułów słonecznych [ESPResSo]

Cel: Projekt ESPResSo ma na celu doprowadzenie nowej hybrydowej organiczno-nieorganicznej technologii opartej na perowskitowych ogniwach słonecznych (PSC) do kolejnego poziomu dojrzałości. Celem jest przeniesienie tego bezprecedensowego postępu z poziomu ogniwa na skalowalną, stabilną i tanią technologię na poziomie modułów.

Wartość projektu: 5 412 657,50 €

Czas realizacji projektu: 1/4/2018 – 31/3/2021

Projekt ESPResSO otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Innowacji Horyzont 2020, w ramach konkursu Konkurencyjna Energia Niskoemisyjna na podstawie umowy grantowej nr 764047.

Project: Efficient Structures and Processes for Reliable Perovskite Solar Modules [ESPResSo]

Goal: ESPResSo-project aims to bring the novel emerging hybrid organic-inorganic perovskite-based solar cell (PSC) technology to its next maturity level. The target is to transfer this unprecedented progress from its cell level into a scalable, stable, low-cost technology on module level.


Project value: 5 412 657,50 €

Project duration: 1/4/2018 – 31/3/2021

ESPResSo project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under topic Competitive Low Carbon Energy, grant agreement No 764047.

H2020 logo
KE H2020 logo

Projekt: Drukowanie w technologii drop-on-demand elastycznych urządzeń optoelektronicznych i fotowoltaicznych z zastosowaniem bezołowiowych halogenkowych materiałów perowskitowych [DROP-IT]

Cel: Celem tego projektu badawczo-rozwojowego jest połączenie zagadnień z zakresu optoelektroniki i fotoniki z wykorzystaniem technologii druku strumieniowego typu ink-jet i eksplorację olbrzymiego potencjału bezołowiowych materiałów perowskitowych.

Międzynarodowe konsorcjum projektu tworzy 8 jednostek, wśród których, oprócz Saule Sp. z o.o., znajdują się: Universitat de Valencia (koordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Research Institute, Avantama AG.

Wartość projektu: 3 461 344,00 €

Czas realizacji projektu: 1/11/2019 – 31/10/2022

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: DRop-on demand flexible Optoelectronics & Photovoltaics by means of Lead-Free halide perovskITes [DROP-IT]


Goal: The aim of this research and innovation project is to combine optoelectronics and photonics in a single flexible drop-on demand inkjet technology platform by means of exploiting the enormous potential of lead-free perovskite (LFT) materials.

Project international consortium consist of 8 partners, which beyond Saule Sp. z o.o. are: Universitat de Valencia (Coordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Research Institute, Avantama AG.

Project value: 3 461 344,00 €

Project duration: 1/11/2019 – 31/10/2022

The project is implemented within the framework of Horizon 2020 Programme.

H2020 logo
DROP-IT project logo
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Wysoce zaawansowana modularna integracja izolacji, zasilania i magazynowania dla budynków niemieszkalnych [POWERSKIN]

Cel: W ramach projektu opracowane i rozbudowane zostanie ekoinnowacyjne, ekonomiczne i inteligentne rozwiązanie materiałowe wykorzystywane do renowacji istniejących systemów fasadowych o podwójnej powłoce, z zaawansowanymi zintegrowanymi ścianami osłonowymi. Rozwiązanie w sposób inteligentny będzie integrować niespotykane dotąd wysoce innowacyjne izolacje i technologie energii odnawialnej, z przełomowymi właściwościami, opartymi na nanopreparowanych VIP, PCM oraz elastycznych, cienkich, szklanych, perowskitowych ogniwach słonecznych i wielofunkcyjnych nanostrukturalnych powłokach.

Koordynowane przez Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 partnerów, wśród których oprócz Saule Sp. z o.o. należy wymienić: raunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Research Institute, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

Wartość projektu: 5 918 955,00 €

Czas realizacji projektu: 1/10/2019 – 30/09/2023

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage for non-residential buildings [POWERSKIN]

Goal: Project will develop and scale-up eco-innovation, cost effective and smart material solution to renovate existing facade systems of both double skin and advanced integrated curtain walls. It will smart integrate unprecedented highly innovative insulations and renewable energy technologies, with breakthrough features based on nano-formulated VIP, PCM, flexible thin glass perovskite solar cells and multi-functional nano-enabled coatings.

Lead by Instituto Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia international consortium consist of 14 partners, which beyond Saule Sp. z o.o. are: Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Research Institute, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

 


Project value: 5 918 955,00 €

Project duration: 1/10/2019 – 30/09/2023 (tbc)

The project is implemented within the framework of Horizon 2020 Programme.

H2020 logo
POWERSKIN+ project logo
EC Horizon 2020 logo

Projekt: Ochrona własności przemysłowej wynalazku z zakresu syntezy chemicznej związków w Saule Sp. z o.o.

Cel: zapewnienie prawnej ochrony wynalazku – nowej metody syntezy chemicznej związków, wykorzystywanych jako jeden z elementów produkcji ogniw PV, w krajach i regionach o największym potencjalne uruchomienia konkurencyjnej produkcji i eksportu.

Wartość projektu: 650 998,00 zł

Wartość dofinansowania: 271 150,00 zł

Czas realizacji: 1 marca 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Project: Protection of industrial property of invention of synthesis of chemical compounds in Saule Sp. z o.o.

Goal: providing the legal protection for the invention- new method of chemical synthesis of compounds used in the PV module manufacturing- in countries and regions with the biggest potential for production and export.

Project value: 650 998,00 zł

Funding value: 271 150,00 zł

Duration: 1st March 2019 – 31st December 2023

logotypy-  SYNTEZA i CARBON

Projekt: Ochrona własności przemysłowej wynalazku z zakresu architektury PSC w Saule Sp. z o.o.

Cel: zapewnienie prawnej ochrony wynalazku – nowej architektury ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów, w krajach i regionach o największym potencjalne uruchomienia konkurencyjnej produkcji i eksportu.

Wartość projektu: 650 998,00 zł

Wartość dofinansowania: 271 150,00 zł

Czas realizacji: 1 marca 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Project: Protection of industrial property of invention of synthesis of PSC architecture in Saule Sp. z o.o.

Goal: providing the legal protection for the invention- new perovskite solar cell architecture- in countries and regions with the biggest potential for production and export.

Project value: 650 998,00 zł

Funding value: 271 150,00 zł

Duration: 1st March 2019 – 31st December 2023

logotypy-  SYNTEZA i CARBON

Projekt: Drukowanie ultracienkich, elastycznych ogniw słonecznych perowskitowych i ich komercyjne zastosowanie [PIPER]

Cel: przeprowadzenie rynkowego, finansowego i technologicznego studium wykonalności innowacji Saule S. A. na różnych rynkach w UE i USA: budownictwo, motoryzacja, aeronautyka, fotowoltaika, armia, elektronika użytkowa. Na podstawie wyników tego projektu zostanie opracowana szczegółowa strategia wejścia na wybrane, wymienione, rynki.

Wartość projektu: 71 429,00 €

Wartość dofinansowania: 50 000,00 €

Czas realizacji: 1 grudnia 2019 r. – 31 maja 2020 r.

Project: PrInting of Ultra-Thin, Flexible PERovskite Solar Cells and its Commercial Application

Goal: conducting market, financial and technological study of innovation feasibility of Saule S. A. on various markets in EU and USA, such as: civil engineering, automotive, aeronautics, photovoltaics, military and consumer electronics. Basing on the project results, a detailed strategy of entering the selected, mentioned markets will be developed.

Project value: 71 429,00 €

Funding value: 50 000,00 €

Duration: 1st December 2019 – 31st May 2020

H2020 logo
EC Horizon 2020 logo