Numer postępowania / Procedure no. SAULE-2/03/2019.

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert. Oferty należy złożyć do 01 lipca 2019 r. do godziny 10:00. Miejsce i sposób złożenia Ofert pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich potencjalnych Wykonawców. Prosimy uwzględnić je w sporządzanej ofercie.

The Contracting Authority informs that it extends the deadline for submission of tenders up to July 01, 2019 till 10:00 am. The place and tender submittal manner remains unchanged. The change mentioned above is binding for all potential Contractors. Please include it in the tender.


Załączniki / Appendices:

  1. Regulamin konkursu ofertTerms and Conditions
  2. Załączniki do Regulaminu / Appendices