Załączniki:

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – wzór oferty