Tenders

Execution of research and development service / Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej – SAULE-AS-1/12/2016

2016.12.06

In relation to the planned implementation of a new product by the Purchaser we request to submit an offer for research and development services in preparing technical documentation (design and execution) for lighting columns integrated with three types of photovoltaic panels (perovskite, silicon, CIGS), designing dedicated luminaires and performing stress analysis using finite element method.

W związku z planowanym wdrożeniem nowego produktu przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej (projektowej i wykonawczej)  słupów oświetleniowych zintegrowanych z trzema typami paneli fotowoltaicznych (perowskitowymi, krzemowymi, CIGS) wraz z zaprojektowaniem dedykowanych opraw oświetleniowych i wykonaniem analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-AS-1/12/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE -AS-01-12-2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – SAULE -AS-01-12-2016

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SAULE-AS-01-12-2016 -skorygowany

Skorygowanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego SAULE AS-1-12-2016

Załącznik nr 3 -wzór-umowy-warunkowej SAULE -AS-01-12-2016

Informacja o wyniku postępowania-SAULE-AS-01-12-2016