Tenders

Conditional license (Exclusive License and Non-Exclusive License) for the use of the possible future product (invention) of the Ordering Party / licencji warunkowej (Licencji Wyłącznej oraz Licencji Niewyłącznej) na korzystanie z ewentualnego przyszłego produktu (wynalazku) Zamawiającego – SAULE-FB-1/05/2017

2017.05.16

The subject of this tender is a paid conditional license (Exclusive License and Non-Exclusive License) for the use of the possible future product (invention) of the Ordering Party. The subject of the License will be the use of a new ultra barrier flexible foil with a transparent conductive electrode (TCE) on flexible polymeric substrates (Product).

Przedmiotem niniejszego przetargu jest odpłatne udzielenie przez Zamawiającego licencji warunkowej (Licencji Wyłącznej oraz Licencji Niewyłącznej) na korzystanie z ewentualnego przyszłego produktu (wynalazku) Zamawiającego. Przedmiotem Licencji będzie korzystanie z nowego produktu folii ultrabarierowej z przezroczystą elektrodą przewodzącą (TCE) na elastycznych podłożach polimerowych (Produkt).

Tender no./Numer przetargu: SAULE-FB-1/05/2017.


Attachments/Załączniki:

 

Aktualizacja dokumentacji przetargowej – SAULE-FB/1/05/2017

Regulamin wyboru licencjonobiorcy – SAULE-FB/1/05/2017

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy zawierającej warunki udzielenia przez Zamawiającego Licencji

Załącznik nr 3 – Wzór porozumienia o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji wniesienia opłaty przez oferenta

Załącznik nr 5 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu