Tenders

Conditional license (Exclusive License and Non-Exclusive License) for the use of the possible future product (invention) of the Ordering Party / licencji warunkowej (Licencji Wyłącznej oraz Licencji Niewyłącznej) na korzystanie z ewentualnego przyszłego produktu (wynalazku) Zamawiającego – SAULE-PBSE-1/06/2017

2017.06.01

The subject of this tender is a paid conditional license (Exclusive License and Non-Exclusive License) for the use of the possible future product (invention) of the Ordering Party.

Przedmiotem niniejszego przetargu jest odpłatne udzielenie przez Zamawiającego licencji warunkowej (Licencji Wyłącznej oraz Licencji Niewyłącznej) na korzystanie z ewentualnego przyszłego produktu (wynalazku) Zamawiającego.

Tender no./Numer przetargu: SAULE-PBSE-1/06/2017.


Attachments/Załączniki:

Regulamin Przetargu – SAULE-PBSE-1/06/2017

Zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – INFORMACJA

Załącznik nr 2 – Projekt umowy zawierającej warunki udzielenia przez Zamawiającego Licencji

Załącznik nr 3 – Wzór porozumienia o zachowaniu poufnosci NDA

Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji wniesienia opłaty przez oferenta

Załącznik nr 5 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu