We grow thanks to support from the European Union and National Centre for Research and Development.

Projekt pn.: Prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny.

Celem strategicznym projektu jest uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej – ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej. Efektem będzie opracowanie dokumentacji technologicznej ogniwa.

Wartość projektu: 34 615 532,70 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 503 650,82 zł

Czas realizacji projektu: 9/1/2015 – 8/31/2020

Project: Research and Development works aimed at achieving the world’s first ultra-thin solar cells based on perovskites printed on flexible surface with the electronic inkjet method

The strategic goal of the project is to obtain a prototype of a new product on a global scale – a perovskite cell ready for implementation in industrial production. The result will be the development of the technical documentation of the cell.

Value of the project: 34 615 532,7 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 25 503 650,82 zł

Project duration: 9/1/2015 – 8/31/2020

Projekt pn.: Stworzenie prototypu ultra-cienkiej i elastycznej maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych do zasilania autonomicznych platform bezzałogowych, a także szeregu urządzeń elektronicznych w warunkach polowych

Celem głównym projektu jest stworzenie prototypu ultra-cienkiej, elastycznej i odpornej na warunki atmosferyczne maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw słonecznych, która będzie pełniła funkcję banku energii w głównej mierze dla sił specjalnych, jednostek specjalnych, komandosów.

Wartość projektu: 5 655 000 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 555 000 zł

Czas realizacji: 12/21/2016 – 12/20/2019

Project: Building a prototype of an ultra-thin and flexible photovoltaic mat on the base of perovskite technology of solar cells to power autonomous platforms unmanned aerial vehicles, as well as a number of electronic devices in field conditions.

The main goal of the project is to create an ultra-thin prototype, flexible and weather-resistant mats photovoltaic technology based on perovskite solar cell technology, which will act as the energy bank in the main measure for special forces, special units, commandos.

Value of the project: 5 655 000 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 5 555 000 zł

Project duration: 12/21/2016 – 12/20/2019

Projekt pn.: Prace badawczo rozwojowe nad transparentną, elastyczną elektrodą o właściwościach barierowych do zastosowań w optoelektronice.

Celem strategicznym projektu jest uzyskanie folii barierowej wraz z elektrodą przewodzącą. Efektem projektu będzie ekonomiczne rozwiązanie w konkurencyjnej cenie o wysokim potencjale oddziaływania na przemysł elastycznej elektroniki.

Wartość projektu: 13 627 289,68 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 590 636,94 zł

Czas realizacji projektu: 4/2/2017 – 09/30/2020

Project: Research and development on transparent, flexible electrode with barrier properties for applications in optoelectronics

The strategic goal of the project is to obtain a barrier film together with a conducting electrode. The effect of the project will be an economical solution at a competitive price with high potential impact on the flexible electronics industry.

Project value: 13 627 289,68 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 13 627 289,68 zł

Project duration: 4/2/2017 – 09/30/2020

Projekt pn.: Półprzezroczyste jednozłączowe ogniwa fotowoltaiczne i wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV.

Celem strategicznym projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowych produktów opartych na technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Efektem projektu będą produkty o unikalnych funkcjonalnościach, które nie są dostępne obecnie na rynku, tj. wysoka efektywność przy niskich kosztach, półprzezroczystość, elastyczność, ultralekkość, nowoczesny design i pozytywny wpływ na środowisko.

Wartość projektu: 12 827 824,64 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 651 543,77 zł

Czas realizacji projektu: 11/01/2017 – 10/31/2021

Project: Semi-transparent single junctions and highly efficient opaque tandem photovoltaics based on perovskite materials for BIPV and BAPV applications

The strategic goal of the project is to develop and commercialize new products based on perovskite solar cell technology. The effect of the project will be products with unique functionalities that are not currently available on the market, i.e. high efficiency at low cost, translucency, flexibility, ultra-lightness, modern design and a positive impact on the environment.

Project value: 12 827 824,64 zł

Contribution of the European Regional Development Fund: 9 651 543,77 zł

Project duration: 11/01/2017 – 10/31/2021

Rozwój perowskitów celem ich rzeczywistego wykorzystania w praktyce [MAESTRO]

Projekt MAESTRO realizowany jest przez międzysektorową oraz multidyscyplinarną sieć współpracy, utworzoną przez 10-ciu akademickich i 7-miu przemysłowych partnerów z 8 krajów UE i państw stowarzyszonych z programem. Projekt skupia się na półprzewodnikach perowskitowych, tzn. materiale, który w ciągu ostatnich 4 lat został zademonstrowany jako kandydat do zrewolucjonizowania rynku fotowoltaicznego, a także aplikacji emisyjnych (technologie wyświetlaczy). Projekt, wdrażany w ramach Europejskiej Sieci Szkoleń, wygeneruje nowe umiejętności, wiedzę oraz innowacje w możliwościach wykorzystania materiałów perowskitowych w ramach energii solarnej oraz efektywnego oświetlenia, poprzez stworzenie możliwości wykorzystania perowskitów w praktyce w ramach jednolitego podejścia. Projekt MAESTRO zapewni szeroki rozwój umiejętności i doświadczenia międzysektorowego 15-stu młodym naukowcom, z których trzech będzie pracowało również w Saule.

Wartość projektu: 3 852 446,40 €

Czas realizacji projektu: 1/11/2017 – 31/10/2021

Project: MAking pErovskiteS TRuly exploitable [MAESTRO]

MAESTRO is an intersectoral and multidisciplinary network of 10 academic and 7 industrial beneficiaries from 8 EU and Associated countries. It focusses on perovskite semiconductors, a material shown in the last 4 years to have a major impact on solar power and potentially also in display technology. Project, implemented in frame of The European Training Network will generate new skills, knowledge and innovation in the exploitation of perovskite materials in solar power and efficient lighting through establishing exploitation paths for perovskite devices in an integrated unitary approach. MAESTRO offers broad skills development and experience of cross sector research to 15 Early Stage Researchers, three of whom will practice also in Saule.

Project value: 3 852 446,40 €

Project duration: 11/1/2017 – 10/31/2021

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764787

Wydajne struktury i procesy dla niezawodnych perowskitowych modułów słonecznych [ESPResSo]

Projekt ESPREsSo realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 13-stu podmiotów sektora badawczo-rozwojowego, wspieranego przez MŚP. Liderem konsorcjum jest belgijski Interuniversitair Micro-Electronica Centrum.
Projekt ESPResSo ma na celu doprowadzenie nowej hybrydowej organiczno-nieorganicznej technologii opartej na perowskitowych ogniwach słonecznych (PSC) do kolejnego poziomu dojrzałości. W ostatnich latach rozwiązania wykorzystujące technologię solarną osiągnęły ten sam poziom wydajności, co technologia fotowoltaiczna (PV) (CIGS, CdTe), a nawet rekordy ogniw krzemowych Si (c-Si). Obecnie wyzwaniem jest przeniesienie tego bezprecedensowego postępu na skalowalną, stabilną i tanią technologię na poziomie modułów.
Zespół projektowy ESPResSo dąży do opracowania alternatywnych, efektywnych kosztowo materiałów, innowacyjnych koncepcji ogniw i ich architektury, oraz zaawansowanej wiedzy na temat procedur oraz urządzeń, aby zniwelować obecne zidentyfikowane ograniczenia tej technologii.

Wartość projektu: 5 412 657,50 €

Czas realizacji projektu: 4/1/2018 – 3/31/2021

Project: Efficient Structures and Processes for Reliable Perovskite Solar Modules [ESPResSo]

The ESPREsSo project is implemented as part of an international consortium consisting of 13 entities of the research and development sector, supported by SMEs. The consortium leader is the Belgian Interuniversitair Micro-Electronica Center.
ESPResSo-project aims to bring the novel emerging hybrid organic-inorganic perovskite-based solar cell (PSC) technology to its next maturity level. In recent years this solution-processable solar technology has reached cell efficiency values rivaling those of established thin-film photovoltaic (PV) technology (CIGS, CdTe), even approaching crystalline Si (c-Si) records. The challenge is now to transfer this unprecedented progress from its cell level into a scalable, stable, low-cost technology on module level.
The ESPResSo team targets alternative cost-effective materials, novel cell concepts and architectures, and advanced processing know-how and equipment to overcome the current limitations of this technology.

Project value: 5 412 657,50 €

Project duration: 4/1/2018 – 3/31/2021

ESPResSo project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under topic Competitive Low Carbon Energy, grant agreement No 764047